Правила прийому

Правила прийому учнів до Київського професійного енергетичного ліцею

 

 

1. Загальна частина

1.1. До КПЕЛ приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в

Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за  віковими, статевими та медичними показниками,  а  також показниками  професійної  придатності,  що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

2Приймальна комісія

 

2.1.     Прийом КПЕЛ здійснює приймальна комісія.

2.2.     Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та  затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3.    Правила  прийому  до КПЕЛ розробляються  згідно  з Типовими  правилами  прийому  та затверджуються  головою приймальної комісії за 1 місяць до початку прийому документів.

2.4.    Приймальна комісія:

-     проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності,  умов  навчання, матеріального забезпечення  та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування;

-     приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє  протокол  та оголошує відповідні списки осіб;

-     організовує роботу щодо комплектування  навчальних  груп  з урахуванням здібностей   і  нахилів,  віку,  стану  здоров'я  та професійної придатності вступників;

-     вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5.      Правила  прийому  до КПЕЛ доводяться  до  відома вступників  через інформаційні стенди і мають обумовлювати:

-   перелік професій,  спеціальностей та спеціалізацій за  ними згідно з отриманою ліцензією;

-    вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

-    плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

-    форми та ступеневість навчання;

-    обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

-    перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди) та системи оцінювання знань;

-    загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників,  які мають однаковий конкурсний бал;

-    порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

2.6.      Строки проведення  прийому  на  навчання  встановлюються Правилами прийому до КПЕЛ.

 

3Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із  зазначенням

обраної професії (спеціальності) та спеціалізації,  форми навчання, місця проживання  та необхідності  працевлаштування  після закінчення навчання, до якої додають:

-    документ про освіту (оригінал або його завірену  копію);

-    медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);

-    б фотокарток розміром 3x4 см.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2.    Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3.    Прийом документів від  вступників  завершується, як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.

 

4Умови прийому

 

4.1. Прийом  до ліцею проводиться  шляхом  конкурсного відбору за результатами балу документу про освіту.

 

5Зарахування

 

5.1. Зараховуються до КПЕЛ без вступних випробувань:

-     особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської  катастрофи" надане таке право;

-     випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-     випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-     учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

-     діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-     особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи" (надане таке право).

5.3.      Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-     ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

-     діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;

-     особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.4.    Не  пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб,  що можуть бути зараховані на навчання до ліцею за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.5.    У  разі  оскарження  результатів  вступних  випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення  подає  відповідну

заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.6.    У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у межах  державного  замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі  3 Правил прийому.

5.7.    Зарахування до КПЕЛ здійснюється  наказом  директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.8.    Після конкурсних випробувань зарахування до КПЕЛ може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах  ліцензованого  обсягу відповідного навчального закладу.

 

6Прикінцеві положення

 

6.1.   Зазначений порядок прийому документів  з подальшим зарахуванням поширюється  на  вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2.   Особи,  які без поважних причин не приступили до  занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються  з КПЕЛ. На звільнені місця може проводитися  додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного  замовлення  на прийом  з окремих професій(спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3.   Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4.   Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

Пошук