Правила прийому

 

 

 

 

 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

"КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОЛЕДЖ"

В  2024 РОЦІ

І. Загальна частина
1.1. Ці правила розроблені відповідно до вимог законодавства України,
Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної)
освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 14.05.2013 №499 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки України від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від
12.12.2019 №1550, від 10.06.2022 № 541, від 12.06.2023 №716).
1.2. До комунального закладу професійної (професійно-технічної)
освіти “Київський професійний енергетичний коледж” (далі – Заклад
професійної (професійно-технічної) освіти) приймаються громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних
підставах.
Особливості прийому на навчання до Закладу освіти осіб, місцем
проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених
пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та
державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про
базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не
отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються
відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової перед вищої та
професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на
тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та
Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня
2021 року № 271, ( в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від
10 серпня 2022 року № 726), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2021 року за № 505/36127.
1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної
(професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів
незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності,
громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань,
мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та
майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших
ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.
Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус
закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту
в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до
чинного законодавства України.
Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового
захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів
для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та
особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Закладу
професійної (професійно-технічної) освіти.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а
також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом
Міністрів України.
1.4. Прийом до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти
здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем
"кваліфікований робітник".
1.5. Прийом до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти для
здобуття освіти за рахунок бюджету міста Києва здійснюється на:
- первинну професійну підготовку;
- професійне (професійно-технічне) навчання (у тому
числі перепідготовку) за іншою (іншими) професією (професіями), але не
раніше ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття
професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою
професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового
стажу не менше двох років і за наявності вільних місць після зарахування
осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту
вперше;
- професійне (професійно-технічне) навчання (у тому числі
перепідготовку) за іншою професією, якщо за станом здоров’я особа втратила
можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що
підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, до
завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого
страхового стажу не менше двох років;
1.6. Прийом до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти для
здобуття освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб здійснюється:
- на первинну професійну підготовку понад державне/регіональне
замовлення;
- на професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку, крім
випадків, наведених у пункті 1.5 цих Типових правил, та підвищення
кваліфікації.
ІІ. Приймальна комісія
2.1. Прийом до Закладу освіти здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію керівник Закладу професійної
(професійно-технічної) освіти, який своїм наказом визначає та затверджує
персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до Закладу освіти на 2024 рік розроблені
відповідно до вимог законодавства України, затверджені керівником Закладу
професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням з управлінням
закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових
програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), не пізніше 01 грудня 2023
року, та вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
2.4. Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника
(його батьків та/або законних представників) та/або через електронний
кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для
вступу;
- веде журнал реєстрації документів для вступу (паперова чи
електронна форма);
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов
навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого
соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими
освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Закладу
професійної (професійно-технічної) освіти;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного
відбору;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до
Закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та
оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з
урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної
придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до Закладу професійної (професійно-технічної)
освіти доводяться до відома вступників через засоби масової інформації,
інформаційні стенди та сайт Закладу професійної (професійно-технічної)
освіти. Закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснює первинну
професійну підготовку кваліфікованих робітників: на базі повної загальної
середньої освіти (11 класів) та на базі базової середньої освіти (9 класів) за ІІ
ступенем професійної (професійно-технічної) освіти у межах ліцензійного
обсягу та затвердженого регіонального замовлення.
Орієнтовані обсяги прийому за кошти бюджету міста Києва на 2024 рік
складають:
№ Професія/спеціальність Кількість осіб
1. Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення
28
2. Машиніст крана (кранівник) 28
3. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування
24
4. Слюсар-електромонтажник 28
5. Електрозварник ручного зварювання;
Рихтувальник кузовів
28
6. Монтажник санітарно-технічних систем і
устаткування;
Електрозварник ручного зварювання
24
7. Електромонтажник силових мереж та
електроустаткування
24
ПРИМІТКА: за результатами затвердження регіонального замовлення
розпорядженням Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до
обсягів прийому можуть бути внесені зміни, про які заклад проінформує додатково у
визначений законодавством спосіб.
Термін навчання на базі базової середньої освіти (9 класів) з професій:
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення -
2,5 роки;
- Машиніст крана (кранівник) - 2,5 роки;
- Слюсар-електромонтажник - 3 роки;
- Електрозварник ручного зварювання; Рихтувальник кузовів -
- 3 роки;
Термін навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) з
професій:
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 1,5
роки;
- Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування;
Електрозварник ручного зварювання – 1,5 роки;
- Електромонтажник силових мереж та електроустаткування -
9 місяців.
Після закінчення Закладу професійної (професійно-технічної) освіти
здобувачам освіти, які навчалися на базі базової середньої освіти, видається
свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти і диплом
кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої
кваліфікації.
Після закінчення Закладу освіти здобувачам освіти, які навчалися на
базі повної загальної середньої освіти, видається диплом кваліфікованого
робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.
Форма здобуття освіти денна.
Обмеження з професій за медичними показаннями може бути, якщо
здобувачам освіти протипоказане навчання та робота за обраним напрямом,
про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним
законодавством України.
Прийом до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти
проводиться шляхом конкурсного відбору за співбесідою з вступником.
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти надає місця в
гуртожитку для здобувачів освіти нового набору, що проживають за межами
м. Києва, гуртожиток надається на навчальний рік, згідно договору найму
житлового приміщення та Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які
здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019
року № 331 «Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які
здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти».
Заселення здобувачів освіти до гуртожитку буде відбуватися з 30 серпня 2024
року.
Графік роботи приймальної комісії:
ПОНЕДІЛОК
09:00- 17:00
Обідня перерва
12:00-12:30
ВІВТОРОК
СЕРЕДА
ЧЕТВЕР
П’ЯТНИЦЯ
СУБОТА ВИХІДНИЙ
НЕДІЛЯ ВИХІДНИЙ
2.6. Приймальна комісія Закладу професійної (професійно-технічної)
освіти розпочинає роботу з 20 травня 2024 року.
У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про
продовження вступної кампанії, термін прийому документів до Закладу
професійної (професійно-технічної) освіти може бути продовжено.
ІІІ. Порядок прийому заяв та документи для вступу
3.1. Вступники подають заяву про вступ до Закладу професійної
(професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття
освіти у :
- паперовій формі (особисто);
- електронній формі (через електронний кабінет)
Заяви в електронній формі можуть подавати вступники, інформація
щодо документів про раніше здобуту освіту (основа вступу) яких міститься в
Реєстрі документів про освіту.
3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до
нього;-
медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством
України;
- 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
- копії документів, що дають право на пільги при вступі до Закладу
професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності).
- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство
України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом
України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус»;
- довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі
потреби);
- висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби);
- письмову згоду на обробку персональних даних;
Якщо з об'єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної
ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту
відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної
державної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання
додатка до документа).
3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком
отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання
розписки долучається до документів вступника.
3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом
заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається
приймальною комісією Закладу професійної (професійно-технічної) освіти у
порядку визначеному законодавством.
В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:
- адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена
адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
- пароль для входу до особистого електронного кабінету;
- серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);
- наявність документів, що дають право на пільги при вступі до
закладу професійної (професійної) освіти.
В електронному кабінеті вступник завантажує:
- скановану копію додатка до документа про освіту;
- фотокартку розміром 3 × 4 см;
- скановану копію медичної довідки за формою, встановленою
законодавством України.
Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту
повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5
робочих днів подати оригінали (копії) документів, перелік яких зазначено у
пункті 3.2 цього розділу.
Закладу професійної (професійно-технічної) освіти створює
консультаційний центр при приймальній комісії надає допомогу вступникам
під час подання заяви в електронній формі.
3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до
п'яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
IV. Умови прийому
4.1.Прийом до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти
проводиться на підставі поданих документів шляхом конкурсного відбору
вступників у вигляді співбесіди.
4.2. Співбесіди проводяться поетапно протягом усього періоду
прийому документів.
4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного
стану (особливого періоду) у випадках, якщо кількість поданих заяв про
зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального
замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг,
прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться за
результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням
можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.
4.4. Вступники мають право подати заяву на вступ до будь-якого
закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця
проживання.
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права
відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на
умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації
місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.
4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір
у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного
відбору не допускаються.
V. Зарахування
5.1. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи
з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане
навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час
виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним
замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те,
що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових
обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року
№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою
(срібною) медаллю;
- випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво
про базову середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за
професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у рік
вступу;
- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва
батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а
інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з
інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору
приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує
список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Закладу
освіти за обраною формою здобуття освіти.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у
триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови
приймальної комісії.
За наказом директора Закладу професійної (професійно-технічної)
освіти створюється апеляційна комісія.
Апеляційна комісія розглядає заяву та приймає рішення, яке доводиться
до відома вступника у терміни, визначені чинним законодавством України.
5.5. Зарахування до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти
здійснюється наказом директора цього закладу.
5.6. Зарахування до Закладу професійної (професійно-технічної) освіти
на навчання здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва та в
межах ліцензійних обсягів.
5.7. Заклад освіти укладає договір із вступником та/або його законним
представником на навчання та подальше працевлаштування.
5.8. Заклад освіти має право укласти договір із вступником та/або його
законним представником, з підприємством на навчання та подальше
працевлаштування
VI. Прикінцеві положення
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом
10 днів від дня їх початку, відраховуються з Закладу професійної
(професійно-технічної) освіти .
6.2. Особам, які не зараховані до Закладу професійної
(професійно-технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не
приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом
п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору,
зберігаються протягом одного року, після чого знищуються, про що
складається відповідний акт.
6.4. Контроль за дотриманням цих Правил прийому до Закладу
професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється управлінням
закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових
програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
Правила прийому до комунального закладу професійної
(професійно-технічної) освіти “Київський професійний енергетичний
коледж” розглянуто педагогічною радою 10 жовтня 2023 року Протокол № 2.

 

 

 

 

Пошук