Правила прийому

Правила прийому учнів

до Київського професійного енергетичного ліцею

на 2021 рік

 

І. Загальна частина

   1.1. Правила прийому учнів до Київського професійного енергетичного ліцею  розроблені відповідно до вимог законодавства України та  на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України від  14.05 2013 № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», зі змінами, внесеними наказами    Міністерства освіти і науки України  від   09.04.2014  № 344,  від 07.02.2019 №152 і є обов'язковими для виконання.

1.2. До Київського професійного енергетичного ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття  професійної (професійно-технічної)  освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

         1.4. Прийом громадян до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

        - кваліфікований робітник

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва  на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах  регіонального замовлення.

        1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

                                                ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Київського професійного енергетичного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії  та  порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Київського професійного енергетичного ліцею на 2020 рік затверджуються  директором Київського професійного енергетичного ліцею за погодженням управління закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки   виконавчого органу Київської міської ради (Київської  міської державної адміністрації).

2.4. Приймальна комісія:

-   організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів,  працевлаштування після закінчення навчального закладу;

-    організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-   організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-    вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Київського професійного енергетичного ліцею  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

Київський професійний енергетичний ліцей здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників на базі базової середньої освіти  та на базі  повної загальної середньої освіти.

У 2020 році згідно плану регіонального замовлення та в межах  ліцензійного обсягу  прийом  учнів  складає:

на базі базової  середньої освіти  (9 класів) з терміном навчання  3 роки з отриманням первинної  професійної  освіти та повної  загальної середньої освіти

Назва професії

Освіта

Регіональне замовлення

Термін навчання

1.

Слюсар-електромонтажник

9

30 осіб

3 роки

2.

Машиніст крана (кранівник)

9

28 осіб

3 роки

3.

Електрозварник ручного зварювання; рихтувальник кузовів

9

28 осіб

3 роки

4.

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

9

28 осіб

3 роки

на базі повної загальної середньої освіти  (11 класів) з терміном навчання 1,5 роки з  отриманням первинної  професійної освіти

Назва професії

Освіта

Регіональне замовлення

Термін навчання

1.

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; електрозварник ручного зварювання

11

26 осіб

1,5 роки

2.

Маляр; штукатур; лицювальник - плиточник

11

26 осіб

1,5 роки

3.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

11

26 осіб

1,5 роки

Після закінчення ліцею випускникам видаються документи встановленого зразка відповідно до чинного законодавства.

Форма навчання - денна.

Обмеження з професій за віком вступників відбувається згідно Закону України «Про зайнятість населення».  Обмежень за статтю не передбачено.

   Вступники приймаються до ліцею за медичними  показниками - формою 086-О та довідкою  про проходження  медичного огляду за місцем проживання на професійну придатність.

Обмеження з професій за медичними показниками  може бути, якщо учням протипоказане навчання за обраною професією, про що вказано в медичній  довідці за формою, встановленою чинним законодавством.

Приймальна комісія працює щоденно: (понеділок - п'ятниця)  з 900 до 1700 год.

Київський професійний енергетичний ліцей гарантує  надання місць  в  гуртожитку  для учнів, які проживають  за межами міста Києва. Заселення  учнів до  гуртожитку  буде  відбуватися з  31 серпня 2020 року.

2.6. Приймальна комісія  розпочинає роботу   з 25 травня 2020 року.

2.7 У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки про продовження  вступної компанії, термін  прийому документів до Київського професійного  енергетичного ліцею  може бути  продовжений.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Київського професійного енергетичного ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

-            документ про освіту (оригінал);

-            медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством      (086-О);

-            6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

-            копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності).     

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження  (для осіб, які за віком не мають паспорта), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Київського професійного енергетичного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору  за результатами середнього бала  документа про базову  середню освіту або середнього бала  документа про повну загальну  середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір  проводиться поетапно  протягом усього періоду прийому документів згідно графіка, затвердженого директором.

         4.3. Вступники, які без поважних причин  не з'явилися на конкурсний відбір  у зазначений за розкладом час,  до участі  у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом: 

-            особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-            діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05.04.1994  № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-            особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з  інвалідністю в Україні»;

-            особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3 – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

-            особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

-            діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням.

Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02. 2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-                випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-                випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про здобуття  базової середньої освіти з відзнакою;

-                учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

-                особи, які вступають за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору   приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до Київського професійного енергетичного ліцею за денною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється наказом  директора.

5.6. Зарахування  до Київського професійного енергетичного ліцеюможе супроводжуватись укладанням договору  між Київським професійним енергетичним ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Київського професійного енергетичного ліцею на навчання здійснюється за рахунок видатків з  бюджету міста Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників,  які мають базову середню освіту та повну загальну середню освіту.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом       10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Київського професійного енергетичного ліцею здійснюється управлінням закладів вищої освіти, професійної освітита прогнозування цільових  програм  Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської  міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Розглянуто на засіданні

педагогічної ради

від 08.10.2019 протокол № 2 

 

Пошук