Правила прийому

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО

КИЇВСЬКОГО  ПРОФЕСІЙНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛІЦЕЮ

В  2023 РОЦІ

 

 

I.    Загальна частина

I.1.     Ці правила розроблені відповідно до вимог законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від 12.12.2019 №1550, від 10.06.2022 №541).

I.2.     До Київського професійного енергетичного ліцею ( далі - Заклад освіти) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до Закладу освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року N271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за N505/36127.

I.3.     Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно- технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Київського професійного енергетичного ліцею.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

I.4.     Прийом до Закладу освіти здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». 

I.5.      Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у Закладі освіти.

I.6.      Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється у межах ліцензійного обсягу за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II.     Приймальна комісія

II.1.    Прийом до Закладу освіти здійснює приймальна комісія.

II.2.   Очолює приймальну комісію директор Закладу освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

II.3.   Правила прийому до Закладу освіти на 2023 рік розроблені відповідно до вимог законодавства України, затверджені директором Закладу освіти за погодженням з управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), не пізніше 01 грудня поточного року, та вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

II.4.    Приймальна комісія:

-     організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

-                             визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу

-     проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Київського професійного енергетичного ліцею;

-     організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

-     приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Закладу освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-     організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-                             вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

II.5.   Правила прийому до Закладу освіти доводяться до відома вступників через інформаційні стенди та на вебсайті.

Заклад освіти здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників згідно ліцензій:

за другим (базовим) рівнем професійної (професійно-технічної) освіти

- на основі базової середньої освіти (9 кл.) за професіями:

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» - 2,5 роки;

«Машиніст крана (кранівник)» - 3 роки; 

II.6.    Прийом на навчання до Закладу освіти здійснюється з 15 травня 2023 року.

У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження вступної кампанії термін прийому документів може бути продовжений.

III.      Порядок прийому заяв та документи для вступу

III.1.Вступники подають заяву про вступ до Закладу освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання у :

-      паперовій формі (особисто);

-      електронній формі (через електронний кабінет)

III.2.                        До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-     документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього ;

-      медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством України;

-                           6 фотокарток розміром 3x4 см;

-      копії документів, що дають право на пільги при вступі до Закладу освіти (за наявності).

-      копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

Якщо з об'єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

III.3.Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

III.4.Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Закладу освіти у порядку визначеному законодавством.

Заклад освіти створює консультаційний центр при приймальній комісії надає допомогу вступникам під час подання заяви в електронній формі.

III.5.Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п'яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

IV.      Умови прийому

IV.1.Прийом до Закладу освіти проводиться на підставі поданих документів шляхом конкурсного відбору вступників у вигляді співбесіди.

IV.2.Співбесіди проводяться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

IV.3.Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду): 

«Слюсар-електромонтажник» - 3 роки;

«Електрозварник ручного зварювання; рихтувальник кузовів» - 3 роки;

-      на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) за професією:

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» -

1,5 роки;

«Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; електрозварник ручного зварювання» - 1,5 роки.

«Слюсар-електромонтажник» - 1,5 роки;

Форма здобуття освіти денна.

Інформація про обсяги прийому буде розміщена додатково.

Обмеження з професій за статтю не передбачено.

Обмеження за медичними показаннями, якщо здобувачам освіти протипоказано навчання за обраною професією, про що вказано в медичній довідці за формою, встановленою чинним законодавством України.

Після закінчення Закладу освіти здобувачам освіти, які навчалися:

на базі повної загальної середньої освіти, видається диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

на базі базової середньої освіти, видається свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти і диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Прийом до Закладу освіти проводиться на підставі поданих документів шляхом конкурсного відбору за результатами середнього балу відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту. Якщо середній бал документа про освіту однаковий у декількох осіб, які претендують на одне місце, то проводиться співбесіда.


Вступник має право оскаржити результати конкурсного відбору.
Порядок роботи приймальної комісії:


ПОНЕДІЛОК

09:00- 17:00

Обідня перерва 12:00-12:30

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР ч

П’ЯТНИЦЯ

СУБОТА

ВИХІДНИЙ

НЕДІЛЯ

ВИХІДНИЙ

Заклад освіти надає місця в гуртожитку для здобувачів нового набору, що проживають за межами м. Києва, гуртожиток надається на навчальний рік, згідно договору найму житлового приміщення та Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно- технічної) освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 331 «Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно- технічної) освіти». Заселення здобувачів освіти до гуртожитку буде відбуватися з 31 серпня 2023 року. 

-      у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Київського професійного енергетичного ліцею проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно- комунікаційних та цифрових технологій;

-      вступники мають право подати заяву на вступ до Київського професійного енергетичного ліцею незалежно від місця проживання;

-    Заклад освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

IV.4.   Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V.    Зарахування

V.1.  Зараховуються поза конкурсом:

-    особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-    діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-    діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

-    особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

-    діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

V.2.  Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-    випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-    випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-    учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними; 

-     призери IIIетапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у рік вступу;

-     особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

V.3.Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Закладу освіти за обраною формою здобуття освіти.

V.4.  У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

За наказом директора Закладу освіти створюється апеляційна комісія.

Апеляційна комісія розглядає заяву та приймає рішення, яке доводиться до відома вступника у терміни, визначені чинним законодавством України.

V.5.  Зарахування до Закладу освіти здійснюється наказом директора цього закладу.

V.6.Заклад освіти укладає договір із вступником та/або його законним представником на навчання та подальше працевлаштування.

Заклад освіти має право укласти договір із вступником та/або його законним представником, з підприємством на навчання та подальше працевлаштування.                                                                                      \

Зарахування до Закладу освіти на навчання здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва на умовах регіонального замовлення та в межах ліцензійних обсягів.

VI.     Прикінцеві положення

VI.1.         Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Закладу освіти.

VI.2.         Особам, які не зараховані до Закладу освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

VI.3.         Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

VI.4.         Контроль за дотриманням Правил прийому до Закладу освіти здійснюється управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Правила прийому до Київського професійного енергетичного ліцею розглянуто педагогічною радою 25 жовтня 2022 року Протокол № 2.


 

 

 

 

I.    Загальна частина

I.1.     Ці правила розроблені відповідно до вимог законодавства України, Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 №344, від 07.02.2019 №152, від 12.12.2019 №1550, від 10.06.2022 №541).

I.2.     До Київського професійного енергетичного ліцею ( далі - Заклад освіти) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Особливості прийому на навчання до Закладу освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року N271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за N505/36127.

I.3.     Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно- технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Київського професійного енергетичного ліцею.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

I.4.     Прийом до Закладу освіти здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». 

I.5.      Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у Закладі освіти.

I.6.      Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється у межах ліцензійного обсягу за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

II.     Приймальна комісія

II.1.    Прийом до Закладу освіти здійснює приймальна комісія.

II.2.   Очолює приймальну комісію директор Закладу освіти, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

II.3.   Правила прийому до Закладу освіти на 2023 рік розроблені відповідно до вимог законодавства України, затверджені директором Закладу освіти за погодженням з управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), не пізніше 01 грудня поточного року, та вносяться до Єдиної електронної бази з питань освіти.

II.4.    Приймальна комісія:

-     організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;

-                             визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу

-     проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Київського професійного енергетичного ліцею;

-     організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

-     приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Закладу освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-     організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-                             вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

II.5.   Правила прийому до Закладу освіти доводяться до відома вступників через інформаційні стенди та на вебсайті.

Заклад освіти здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників згідно ліцензій:

за другим (базовим) рівнем професійної (професійно-технічної) освіти

- на основі базової середньої освіти (9 кл.) за професіями:

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» - 2,5 роки;

«Машиніст крана (кранівник)» - 3 роки; 

II.6.    Прийом на навчання до Закладу освіти здійснюється з 15 травня 2023 року.

У разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки України про продовження вступної кампанії термін прийому документів може бути продовжений.

III.      Порядок прийому заяв та документи для вступу

III.1.Вступники подають заяву про вступ до Закладу освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання у :

-      паперовій формі (особисто);

-      електронній формі (через електронний кабінет)

III.2.                        До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-     документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього ;

-      медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством України;

-                           6 фотокарток розміром 3x4 см;

-      копії документів, що дають право на пільги при вступі до Закладу освіти (за наявності).

-      копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

Якщо з об'єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

III.3.Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

III.4.Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Закладу освіти у порядку визначеному законодавством.

Заклад освіти створює консультаційний центр при приймальній комісії надає допомогу вступникам під час подання заяви в електронній формі.

III.5.Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до п'яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

IV.      Умови прийому

IV.1.Прийом до Закладу освіти проводиться на підставі поданих документів шляхом конкурсного відбору вступників у вигляді співбесіди.

IV.2.Співбесіди проводяться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

IV.3.Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду): 

«Слюсар-електромонтажник» - 3 роки;

«Електрозварник ручного зварювання; рихтувальник кузовів» - 3 роки;

-      на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) за професією:

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» -

1,5 роки;

«Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; електрозварник ручного зварювання» - 1,5 роки.

«Слюсар-електромонтажник» - 1,5 роки;

Форма здобуття освіти денна.

Інформація про обсяги прийому буде розміщена додатково.

Обмеження з професій за статтю не передбачено.

Обмеження за медичними показаннями, якщо здобувачам освіти протипоказано навчання за обраною професією, про що вказано в медичній довідці за формою, встановленою чинним законодавством України.

Після закінчення Закладу освіти здобувачам освіти, які навчалися:

на базі повної загальної середньої освіти, видається диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

на базі базової середньої освіти, видається свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти і диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Прийом до Закладу освіти проводиться на підставі поданих документів шляхом конкурсного відбору за результатами середнього балу відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту. Якщо середній бал документа про освіту однаковий у декількох осіб, які претендують на одне місце, то проводиться співбесіда.


Вступник має право оскаржити результати конкурсного відбору.
Порядок роботи приймальної комісії:


ПОНЕДІЛОК

09:00- 17:00

Обідня перерва 12:00-12:30

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР ч

П’ЯТНИЦЯ

СУБОТА

ВИХІДНИЙ

НЕДІЛЯ

ВИХІДНИЙ

Заклад освіти надає місця в гуртожитку для здобувачів нового набору, що проживають за межами м. Києва, гуртожиток надається на навчальний рік, згідно договору найму житлового приміщення та Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно- технічної) освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 331 «Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно- технічної) освіти». Заселення здобувачів освіти до гуртожитку буде відбуватися з 31 серпня 2023 року. 

-      у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Київського професійного енергетичного ліцею проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно- комунікаційних та цифрових технологій;

-      вступники мають право подати заяву на вступ до Київського професійного енергетичного ліцею незалежно від місця проживання;

-    Заклад освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

IV.4.   Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V.    Зарахування

V.1.  Зараховуються поза конкурсом:

-    особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-    діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

-    діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

-    особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

-    діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

V.2.  Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-    випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-    випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-    учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними; 

-     призери IIIетапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у рік вступу;

-     особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

V.3.Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Закладу освіти за обраною формою здобуття освіти.

V.4.  У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

За наказом директора Закладу освіти створюється апеляційна комісія.

Апеляційна комісія розглядає заяву та приймає рішення, яке доводиться до відома вступника у терміни, визначені чинним законодавством України.

V.5.  Зарахування до Закладу освіти здійснюється наказом директора цього закладу.

V.6.Заклад освіти укладає договір із вступником та/або його законним представником на навчання та подальше працевлаштування.

Заклад освіти має право укласти договір із вступником та/або його законним представником, з підприємством на навчання та подальше працевлаштування.                                                                                      \

Зарахування до Закладу освіти на навчання здійснюється за рахунок видатків з бюджету міста Києва на умовах регіонального замовлення та в межах ліцензійних обсягів.

VI.     Прикінцеві положення

VI.1.         Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Закладу освіти.

VI.2.         Особам, які не зараховані до Закладу освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

VI.3.         Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

VI.4.         Контроль за дотриманням Правил прийому до Закладу освіти здійснюється управлінням закладів вищої освіти, професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Правила прийому до Київського професійного енергетичного ліцею розглянуто педагогічною радою 25 жовтня 2022 року Протокол № 2.


 

 

 

 

 

Пошук