Атестація

   АТЕСТАЦІЯ 2018-2019

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), частини першої статті 27 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), частини четвертої статті 45 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності Наказом № 930 від 06.10.2010, Редакція від 30.09.2013 затверджено Типове положення про атестацію педагогічних працівників.

Витяг із Типового положення. Загальні положення

1.1. Це Типове положення визначає порядок атестації керівників, їх заступників (далі - керівні кадри), інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ у штаті яких є педагогічні працівники (далі - навчальні та інші заклади). { Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011; Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 }

1.2. Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

1.4. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов'язковою.

1.6. Призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.

1.7. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років.

1.8. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

1.9. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої. { Абзац другий пункту розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1473 ( z0014-12 ) від 20.12.2011}

Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов'язків.

 

  ПОГОДЖЕНО:

   ПК КПЕЛ

     ЯКИМЕНКО Є.В.

 ____                 2018 р.

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ

_____________ 2018 р.                  Наказ                         № _____

Про створення атестаційної комісії КПЕЛ в 2018-2019 навчальному році та затвердження її складу

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі - Положення) та наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 08.08.2013 р. № 1135 з метою проведення атестації ПП КПЕЛ в 2018-2019 навчальному році

НАКАЗУЮ:

 1. Створити атестаційну комісію КПЕЛ для атестації педагогічних працівників У 2018-2019 н.р.
 2. Затвердити персональний склад атестаційної комісії:

Голова атестаційної комісії: Михальчук Олександр Іванович – директор ліцею.

Заступник голови атестаційної комісії: Мазурець Юрій Вікторович – заступник директора з НВР.

Секретар атестаційної комісії: Ковальчук Оксана Василівна – методист.

Члени комісії:

1)                    Спеціаліст Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) згідно закріплення (за згодою).

2)                    Методист Навчально - методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві згідно закріплення (за згодою).

3)                    Андросюк Олександр Андрійович – керівник фізичної культури, голова МК викладачів предметів «Фізична культур», «Захист Вітчизни» та «Основи медичних знань».

4)                    Гулько Надія Миколаївна – заступник директора з НВР, голова МО класних керівників, вихователів, художніх керівників, психологів та бібліотекарів

5)                    Демочко Тетяна Миколаївна – старший майстер.

6)                    Зозуля Віолета Василівна – майстер в/н, голова МО викладачів та майстрів будівельних професій.

7)                    Скок Наталія Петрівна – викладач, голова МК викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму.

8)                    Соловйова Тетяна Володимирівна – в.о. заступника директора з НР.

9)                    Тіменко Ірина Михайлівна – викладач, голова МК викладачів предметів природничо- математичного напряму.

10)               Якименко Євген Вікторович – викладач, голова ПК КПЕЛ, голова МО викладачів та майстрів енергетичних та зварювальних професій.

 1. Секретарю АК Ковальчук О.В. довести зміст наказу до відома членів атестаційної комісії та педагогічних працівників КПЕЛ.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ДИРЕКТОР КПЕЛ                                                О.І.МИХАЛЬЧУК

З наказом ознайомлені:

Андросюк О.А.                                   Гулько Н.М.

Демочко Т.М.                                       Зозуля В.В.

Ковальчук І.В.                                      Ковальчук О.В.

Мазурець Ю.В.                                    Михальчук О.І.

Скок Н.П.                                             Соловйова Т.В.

Тіменко І.М.                                        Якименко Є.В. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                       Голова атестаційної комісії КПЕЛ

                                                           __________Олександр МИХАЛЬЧУК

                                                                                  9 жовтня 2018 р.

 

Графік засідань атестаційної комісії і рівня

Київського професійного енергетичного ліцею

на 2018-2019 н.р.

№ п/п

Зміст роботи

Строк виконання

Відповідальний

І засідання

1.

Організація та проведення атестації педагогів ліцею у 2018 – 2019 н. р.

 

09 жовтня 2018 р.

 

 

Голова АК,

секретар АК

2.

Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії для вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів, які атестуються.

3.

Розгляд списків педагогічних працівників про проходження чергової атестації та заяв про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. 

4.

Затвердження плану роботи та графіка засідань атестаційної комісії, списків педагогічних працівників, які атестуються.

ІІ засідання

1.

Аналіз ходу атестації педагогічних працівників.

 

18 грудня

 2018 р.

 

Члени АК

2.

Вироблення рекомендацій для окремих педпрацівників, що атестуються.

ІІІ засідання

1.

Атестація працівників ліцею:

 • представлення атестаційних листів;
 • заслуховування педагогів, які атестуються (за їх бажанням);
 • ознайомлення педагогічних працівників з результатами атестації під підпис.

18 березня  2019 р.

Члени АК, педагоги, що атестуються

ІV засідання

1.

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2018-2019 н. р.

18 квітня

2018 р.

Голова АК,

члени АК

2

Про планування роботи з атестації педагогів на 2019-2020 н.р.

 

Методист ______________________  Оксана КОВАЛЬЧУК


 

Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників

 

 Відповідно до частини шостої статті 51 Закону України «Про освіту»  Кабінет Міністрів України постановляє:

 

  1. Затвердити Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що додається

 

  2. Міністерству освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти та її територіальними органами, Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами оцінювання якості:

 

  провести у 2019 році відповідно до Положення, затвердженого цією постановою, пілотний проект із сертифікації двох тисяч педагогічних працівників (вчителів початкових класів) пропорційно їх кількості в кожній області та місті Києві, стаж роботи яких на відповідній посаді на момент їх реєстрації не може бути менше двох років;

 

  дозволити залучати відповідно до законодавства працівників державних, комунальних закладів освіти та органів управління у сфері освіти місцевих державних адміністрацій до проведення сертифікації.

 

 Терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні: 

 

 • експерт – педагогічний, науково-педагогічний працівник закладу освіти чи інша особа, якого (яку) включено до загального списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації, що затверджується Державною службою якості освіти (далі – Служба);
 • електронне портфоліо (далі – е-портфоліо) – матеріали, сформовані учасником сертифікації в електронному вигляді, що містять відеозапис проведеного ним навчального заняття (фрагментів навчальних занять), його (їх) опис та самооцінювання;
 • кабінет учасника сертифікації – веб-сервіс, що створюється для кожного учасника сертифікації на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО);
 • незалежне тестування професійних компетентностей (далі – незалежне тестування) – складова сертифікації, що передбачає перевірку професійних компетентностей учасника сертифікації та проводиться шляхом виконання ним тестових завдань (тестів);
 • реєстр сертифікатів – база даних про видані педагогічним працівникам сертифікати, що формується та зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО);
 • сертифікат – сформований в електронному вигляді документ, що надається педагогічному працівникові за результатами успішного проходження ним сертифікації, технічний опис якого затверджується МОН;
 • учасник сертифікації – педагогічний працівник, якого зареєстровано для проходження сертифікації;
 • файлообмінник – електронний безкоштовний ресурс в мережі Інтернет, що надає користувачеві місце для розміщення його електронних матеріалів і забезпечує цілодобовий доступ до нього (Google Диск, eDisk, Mega.nz, Dropbox.com та інші).

 

Новий прошарок...